Management Team

Mr. Sonam Tobgay
Mr. Chhoe Dhen
Mr. Singye Dorji
Mr. Kelden Dorji
Mrs.Rinchen Zangmo
Mrs. Dechhen Pema
Mr. Yonten Jamtsho
Mr. Tenzing Gyeltshen
Mr. Sonam Tobgay