Management Team

Mr. Sonam Tobgay
Mrs. Bidah Dorji
Mr. Chhoe Dhen
Mr. Kelden Dorji
Mrs. Deki Wangmo
Mr. Yonten Jamtsho
Mr. Tenzing Gyeltshen
Mr. Sonam Tobgay